• Plánované zápasy

  • 24 512
    Odohrané zápasy

  • Tabuľky MIX ligy

  • Propozície KUMIX

  • Kniha
    Adresár družstiev 1.MIX volejbalovej ligy - Iba pre registrovaných

Propozície KUMIX

Napísal: Super User on . Posted in 1.Mix Liga

Asociácia mix-volejbalu Bajkalská 7, Bratislava

1. Riadenie súťaže
Asociácia mix-volejbalu

2. Herný systém
V súťaži štartujúce družstvá sú rozdelené do 1. a 2. ligy. Účasť v 1. alebo v 2. lige je podľa vlastného rozhodnutia. Hrá sa dlhodobým spôsobom každý s každým (2.liga i odvety), (1.liga sa po základnej časti rozdelí podľa počtu družstiev do skupín hrajúcich o 1.až 8. a 9.až 1x. miesto)

3. Pravidlá
Hrá sa bez vekového obmedzenia podľa platných pravidiel na tri vyhraté sety (piaty set tie-break) s nasledujúcimi úpravami: na ihrisku musí byť počas hry v každom okamihu prítomných 6 hráčov, z toho minimálne dve ženy, výška siete je: 1. liga – 243 cm, 2. liga – 235 cm 4. Podmienky účasti
Podmienkou účasti družstva v súťaži je úplne vyplnená prihláška, overená riaditeľom súťaže.  

4. Podmienky účasti
Podmienkou účasti družstva v súťaži je úplne vyplnená a podpísaná prihláška.

5. Termíny zápasov
Hrá sa v mesiacoch október až máj. Termíny zápasov sú uvedené v rozpisoch jednotlivých líg. Usporiadateľom je družstvo uvedené na prvom mieste. Zmeny termínov sú možné iba po vzájomnej dohode vedúcich družstiev v dostatočnom časovom predstihu. V záujme bezproblémového priebehu súťaže sa doporučuje zápasy v zmenených termínoch zásadne predohrávať! Prosíme účastníkov, aby v záujme zachovania plynulosti a regulárnosti súťaže termíny zápasov menili minimálne a všetky zmeny oproti rozpisu uskutočnili až po vzájomnej dohode vedúcich družstiev a oznámení príslušnému vedúcemu ligy

6. Ihriská
Hrá sa v telocvičniach podľa možností usporiadateľa zápasu. Pre družstvá 2. ligy sú výnimočne akceptované aj prihlášky bez domácej telocvične - účastník bez telocvične odohrá všetky zápasy u súperov a je povinný znášať organizačné náklady súpera

7. Lopty
Hrá sa s loptami MOLTEN, MIKASA, GALA štandartnej farby. Usporiadateľ zaistí minimálne 2 lopty na stretnutie

8. Rozhodovanie zápasov
Rozhodovanie zápasu zabezpečí usporiadateľ. Po vzájomnej dohode vedúcich družstiev rozhoduje rozhodca domáceho alebo hosťujúceho družstva. Ak nepríde k dohode, o rozhodcovi zápasu rozhodne žreb. Veríme, že prípadné konfliktné situácie prekonajú účastníci v duchu tolerancie a vzájomného porozumenia.

9. Zápis o stretnutí
Zápis o stretnutí vyhotoví usporiadateľ. Výsledok zápasu pošle usporiadateľ do troch dní po konaní zápasu elektronickou poštou alebo sms vedúcemu príslušnej ligy. Minimálne požadované údaje sú: súperi, dátum a miesto konania, kolo, víťaz zápasu, úplný výsledok vrátane pomeru lôpt v jednotlivých setoch. Zápisy zo zápasu zašle usporiadateľ elektronickou poštou vedúcemu príslušnej ligy do 3 dní. Výsledok zápasu je platný, ak je v zápise čitateľne uvedené meno vedúcich obidvoch družstiev a ak je zápis podpísaný obidvomi vedúcimi.
Kontakt na vedúceho ligy: 1. liga: Alexander Molnár,
Hlavná 92, 00 27 Bernolákovo,
tel. m: 0903 161 252,
tel. z:  59274 313,
Alexander Molnár@svf.stuba.sk


10. Určenie poradia v tabuľke
Vyššie v tabuľke je umiestnené:
a) družstvo, ktoré má viac odov
b) pri rovnosti bodov družstvo, ktoré má vyšší podiel vyhratých a prehratých setov
c) pri rovnosti bodov aj podielu setov družstvo, ktoré má vyšší podiel vyhratých a prehratých lôpt


11. Odmeny
Určí asociácia mix-volejbalu dodatočne.


12. Protesty, odvolania
Písomné protesty a odvolania rieši AM-V. Poriadkový poplatok je 5€. Aj v prípade oprávnenosti protestu sa poriadkový poplatok nevracia. Vzhľadom na chronicky sa opakujúce problémy s viacerými družstvami, ktoré narušujú plynulosť súťaže, môže organizátor takéto družstvo zo súťaže vylúčiť

13. Organizačné pokyny
Priebežná komunikácia s družstvami bude iba elektronickou poštou. Priebežné výsledky budú zverejňované na adrese: www.letka.sk, prípadne aj ďalšími spôsobmi, o ktorých budete včas informovaní.